Forstå begrebet permanent slettede filer

Normalt, når du sletter en fil, sendes den til papirkurven. I dette tilfælde kan de nemt genoprettes ved hjælp af ‘Restore’ knap. Det er tilgængeligt ved at højreklikke på filen i papirkurven. Men når filer slettes permanent, f.eks. Når de slettes med Shift + Delete eller når filen er slettet fra papirkurven, er det ikke tilfældet. Det kan være virkelig udfordrende at gendanne disse permanent slettede filer.

Men ved hjælp af software som SFWare, er processen lavet nemt og permanent slettet filer kan genoprettes på få minutter.

Bygget med de mest avancerede genoprettelsesalgoritmer, kan SFWare scanne hvert hjørne og hjørne af harddisken for at gendanne permanent slettede filer. Gendanner 'Shift + Deleted' filer, genopretter filer slettet fra papirkurven, filer slettet fra kommandoprompten og meget mere!

Dybest set, når en fil slettes permanent, betyder det ikke, at det er tabt for evigt. Det betyder bare, at disse filer stadig er til stede på harddisken, men ikke direkte synlige for os. Med hjælp af nogle enkle løsninger her kan du nemt komme tilbage til disse filer.

Bemærk: Venligst afstå fra at bruge systemet, indtil du er klar til at gendanne data. Ved at bruge systemet efter et datatab overskrives filer og gør udbedringen vanskelig.

3 Enkle Metoder til Gendan Permanent Slettede Filer Windows 10

Løsning 1: Gendan slettede filer ved hjælp af filhistorikfunktion

Krav: Denne metode virker kun, hvis 'File History' blev tændt i dit system, før filerne blev slettet.

Funktionen 'Filhistorik' er et aktiv i Windows, når det kommer til at sikkerhedskopiere dine personlige filer og mapper. Det lagrer i grunden snapshots af alle dine filer fra tid til anden. Derfor kan du bruge det til at gendanne slettede filer, når et behov opstår.

For at gendanne dine filer ved hjælp af Filhistorik,

Løsning 2: Hvordan Man Gendanner Permanent Slettede Filer ved Hjælp af Systemgendannelse

Krav: Fungerer kun, hvis der blev oprettet et gendannelsespunkt, før filerne blev slettet permanent fra systemet.

'Systemgendannelse' er en type opsving værktøj til rådighed på Windows. I grund og grund, når et system genoprettes til et tidligere punkt, er alle de ændringer, der er foretaget til systemet efter dette punkt, fortrykt.

Det kan derfor bruges til at gendanne programfiler og programmer, der slettes ved et uheld. Det er kun hvis du vælger et gendannelsespunkt, når disse filer stadig var tilgængelige i dit system.

Følg nedenstående trin for at gendanne dit system fra et tidligere punkt

Metode 3: Brug SFWare til øjeblikkeligt at gendanne permanent slettede filer

SFWare Filgendannelse Software tilbyder dig en fantastisk måde at gendanne permanent slettede filer og mapper fra dit system. Den kan bruges i tilfælde, hvor

Med ekspert scan algoritmer, SFWare File Recovery værktøj er i stand til at udføre en komplet scanning af drevet og dermed genoprette filer inden for et par minutter. Flere typer filer som Word-filer, Excel, PDF-filer, billeder, videoer, lydfiler mv kan gendannes af værktøjet. Det understøtter genopretning af omkring 300 typer filformater.

Som et yderst kompatibelt værktøj understøtter SFWare-software filgendannelse ikke kun fra dine computere, men også fra andre lagringsenheder som eksterne harddiske, USB'er, SD-kort, iPods osv.

Skridt til at gendanne permanent slettede filer ved hjælp af SFWare-software

Gendannelse af permanente filer kan udføres på mange forskellige måder som forklaret i denne skrivning. Hvis du har 'File History' eller 'System Restore' aktiveret på dit system, så er opsving mulig uden yderligere software. Men hvis du ikke har disse funktioner aktiveret, er SFWare det bedste valg for dig. Det kan gendanne permanent slettede filer på den mest brugervenlige og effektive måde.

Vælg Slet Filgendannelse
Vælg fysisk drev
Scanning og gendannelse af processen starter
Forhåndsvisning genoprettede filer
Top 3 Simple Methods to Recover Permanently Deleted Files

Understanding the concept of permanently deleted files

Normally, when you delete a file, it is sent to the recycle bin. In this case, they can be easily restored with the help of the ‘Restore’ button. It is available on right clicking the file in the recycle bin. However, when files are permanently deleted, for example, when they are deleted using Shift + Delete or when the file is deleted from the recycle bin, that is not the case. It can be really challenging to recover these permanently deleted files.

But with the help of software like SFWare, the process is made easy and permanently deleted files can be recovered in minutes.

Built with the most advanced recovery algorithms, SFWare is capable of scanning every nook & corner of your hard drive to recover permanently deleted files. Recovers 'Shift + Deleted' files, recovers files deleted from Recycle Bin, files deleted from the command prompt and much more!

Basically, when a file is permanently deleted, it does not mean it is lost forever. It just means that these files are still present on the hard drive, but not visible to us directly. With the help of some simple solutions provided here, you can easily get back these files.

Note: Kindly refrain from using the system until you are ready to recover data. Using the system after a data loss will overwrite files and make recovery difficult.

3 Simple Methods to Recover Permanently Deleted Files

Solution 1: Recover Deleted Files using File History Feature

Requirement: This method works only if 'File History' was turned ON in your system before the files were deleted.

'File History' feature is an asset in Windows when it comes to backing up your personal files and folders. It basically stores snapshots of all your files from time to time. Hence, you can use it to restore deleted files when a need arises.

To restore your files using File History,

Solution 2: Recover Deleted Files using System Restore

Requirement: Works only if a restore point was created before the files were permanently deleted from the system.

'System Restore' is a type of recovery tool available on Windows. Basically, when a system is restored to an earlier point, all the changes made to the system after that point is undone.

Hence, it can be used to recover program files and applications that are deleted accidentally. That is only if you choose a restore point when these files were still available in your system.

To restore your system from an earlier point, follow the steps below

Method 3: Use SFWare to instantly recover permanently deleted files

SFWare File Recovery Software offers you a great way to recover permanently deleted files and folders from your system. It can be used in cases when

With expert scan algorithms, SFWare File Recovery tool is able to perform a complete scan of the drive and thus recover files within a few minutes. Several types of files like Word files, Excel, PDF’s, images, videos, audio files etc. can be recovered by the tool. It supports recovery of about 300 types of file formats.

Being a highly compatible tool, SFWare software supports file recovery not only from your computers, but also from other storage devices like external hard drives, USB’s, SD cards, iPods, etc.

Steps to Recover Permanently Deleted Files using SFWare Software

Recovering permanently files can be done in many different ways as explained in this write-up. If you have 'File History' or 'System Restore' enabled on your system, then recovery is possible without any additional software. However, if you don’t have these features enabled, SFWare is the best choice for you. It can recover permanently deleted files in the most user-friendly and efficient way.

Select Deleted File Recovery
Select Physical Drive
Scanning and Recovering Process starts
Preview Recovered Files
Top 3 Simple Methods to Recover Permanently Deleted Files

Understanding the concept of permanently deleted files

Normally, when you delete a file, it is sent to the recycle bin. In this case, they can be easily restored with the help of the ‘Restore’ button. It is available on right clicking the file in the recycle bin. However, when files are permanently deleted, for example, when they are deleted using Shift + Delete or when the file is deleted from the recycle bin, that is not the case. It can be really challenging to recover these permanently deleted files.

But with the help of software like SFWare, the process is made easy and permanently deleted files can be recovered in minutes.

Built with the most advanced recovery algorithms, SFWare is capable of scanning every nook & corner of your hard drive to recover permanently deleted files. Recovers 'Shift + Deleted' files, recovers files deleted from Recycle Bin, files deleted from the command prompt and much more!

Basically, when a file is permanently deleted, it does not mean it is lost forever. It just means that these files are still present on the hard drive, but not visible to us directly. With the help of some simple solutions provided here, you can easily get back these files.

Note: Kindly refrain from using the system until you are ready to recover data. Using the system after a data loss will overwrite files and make recovery difficult.

3 Simple Methods to Recover Permanently Deleted Files

Solution 1: Recover Deleted Files using File History Feature

Requirement: This method works only if 'File History' was turned ON in your system before the files were deleted.

'File History' feature is an asset in Windows when it comes to backing up your personal files and folders. It basically stores snapshots of all your files from time to time. Hence, you can use it to restore deleted files when a need arises.

To restore your files using File History,

Solution 2: Recover Deleted Files using System Restore

Requirement: Works only if a restore point was created before the files were permanently deleted from the system.

'System Restore' is a type of recovery tool available on Windows. Basically, when a system is restored to an earlier point, all the changes made to the system after that point is undone.

Hence, it can be used to recover program files and applications that are deleted accidentally. That is only if you choose a restore point when these files were still available in your system.

To restore your system from an earlier point, follow the steps below

Method 3: Use SFWare to instantly recover permanently deleted files

SFWare File Recovery Software offers you a great way to recover permanently deleted files and folders from your system. It can be used in cases when

With expert scan algorithms, SFWare File Recovery tool is able to perform a complete scan of the drive and thus recover files within a few minutes. Several types of files like Word files, Excel, PDF’s, images, videos, audio files etc. can be recovered by the tool. It supports recovery of about 300 types of file formats.

Being a highly compatible tool, SFWare software supports file recovery not only from your computers, but also from other storage devices like external hard drives, USB’s, SD cards, iPods, etc.

Steps to Recover Permanently Deleted Files using SFWare Software

Recovering permanently files can be done in many different ways as explained in this write-up. If you have 'File History' or 'System Restore' enabled on your system, then recovery is possible without any additional software. However, if you don’t have these features enabled, SFWare is the best choice for you. It can recover permanently deleted files in the most user-friendly and efficient way.

Select Deleted File Recovery
Select Physical Drive
Scanning and Recovering Process starts
Preview Recovered Files
Top